Takagi Yoshin Ryu – Ude Ori

Ude Ori, de la escuela Takagi Yoshin Ryu - Shoden [...]