Hanbo – Tsuke Iri

Tsuke Iri, técnica de Hanbo, ejecutada por el Shihan Raymundo [...]